1800888633
info@dhlogistics.com.vn

Làm chứng nhận xuất xứ (CO) nhưng không có hóa đơn đầu vào như thế nào

Cập nhật: 12-10-2023 01:15:10 | Góc kiến thức | Lượt xem: 449

Có rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp trong nước tiến hành việc thu mua các mặt hàng từ các hộ kinh doanh cá thể và không có hóa đơn đầu vào nên gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Để tháo gỡ vấn đề này, DH logistics có một số điểm lưu ý như sau.

Trước tiên, chúng ta cần biết hàng hóa như thế nào thì được coi là có xuất xứ ở Nghị định 31/2018/NĐ-CP:

Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ
Hàng hóa được coi là có xuất xứ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; hoặc
2. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ, nhưng đáp ứng các quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lần đầu, doanh nghiệp cần đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống của cơ quan cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Thủ tục để đăng ký hồ sơ thương nhân như sau:

"Điều 13. Đăng ký hồ sơ thương nhân

1. Thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ. Hồ sơ thương nhân bao gồm:

a) Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu của thương nhân theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có dấu sao y bản chính của thương nhân);

c) Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ thương nhân được khai báo qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Bộ Công Thương khuyến khích thương nhân đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử. Trong trường hợp không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3. Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được cập nhật tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nơi đã đăng ký trước khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Trong trường hợp không có thay đổi, hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật 2 năm một lần."

Sau khi có hồ sơ thương nhân trên hệ thống của cơ quan chức năng chúng ta sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ và tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

1. Đối với danh nghiệp đã làm Giấy chứng nhận xuất xứ cho các mặt hàng tương tự trước đó thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (℅) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 3 của nghị định này);
b) Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ (℅) tương ứng đã được khai hoàn chỉnh;
c) Bản sao y tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Trong trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật thì miễn nộp bản sao tờ khai.
d) Bản sao y hóa đơn thương mại (commercial invoice);
đ) Bản sao y vận tải đơn (bill of lading) hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương trong trường hợp thương nhân không có vận tải đơn.
e) Bản kê chi tiết đóng hàng (Packing list) 

f) Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực); hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).
Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.

 

2. Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (℅) lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu thì ngoài các chứng từ nêu trên trong một số trường hợp, Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (℅) có thể tiến hành việc kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp và yêu cầu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (℅) giải trình bằng việc nộp thêm các tài liệu, chứng từ sau dưới dạng bản sao có đóng dấu sao y:

a) Quy trình sản xuất ra hàng hóa;
b) Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất);
c) Hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất);
d) Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa (trong trường hợp sử dụng nguyên liệu, hàng hóa mua trong nước trong quá trình sản xuất) trong trường hợp không có những chứng từ nêu tại điểm c khoản 2 điều này;
đ) Giấy phép xuất khẩu (nếu có);
e) Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

Vậy những doanh nghiệp thu mua nguyên liệu đầu vào mà không có hợp đồng hoặc hóa đơn tài chính thì cần lưu ý mục 2 khoản d như trên và sử dụng Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn giá trị gia tăng của bộ tài chính số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Tải mẫu bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn giá trị gia tăng số 01 của bộ tài chính ở đây.

Để được tư vấn chi tiết , miễn phí, xin hãy liên hệ hotline : 0904028898  /email: gary.nguyen@dhlogistics.com.vn 

Bài liên quan: 

Thủ tục xuất khẩu mặt hàng thủy sản đông lạnh 

 

Khách hàng

 • Melink

 • cmc

 • Samsung

 • Glove land

 • Foxconn

 • LG

 • Feroni

 • Style Stone

 • Vee Ruber

 • Vico

 • Toyo

Bản quyền nội dung thuộc về dhlogistics.com.vn. Thiết kế & phát triển bởi Vinaweb